Moments

MẤY NƠI SÀI GÒN ĐI QUA.

MẤY NƠI SÀI GÒN ĐI QUA.

Sài Gòn có nắng có mưa, có đủ mớ người bon chen, đủ mớ cung bậc cảm xúc. Sài Gòn nắng thì cũng có người buồn, Sài Gòn mưa thì cũng có người vui.

LẬP ĐÔNG NĂM ĐÓ

LẬP ĐÔNG NĂM ĐÓ

Tôi chết trong em bao giờ,

Mỗi sớm sương bay thành phố mơ.

Đà Lạt trong tôi, trong người, trong mỗi chúng ta luôn đọng lại một mớ cảm xúc khó tả.

NƠI XANH THIỆT XANH CỦA PACEY CUPCAKE

NƠI XANH THIỆT XANH CỦA PACEY CUPCAKE

Mỗi lần đến Pacey là mỗi lần mình chạy quanh khắp quán chụp lia lịa tới hết pin.
Mỗi lần đến Pacey như lại là một lần mới mẻ, góc hôm nào đã chụp nay vẫn không cưỡng lại ống kính của mình.

Brands we work with